Vítejte na našich webových stránkách a dovolte abychom vám představili náš autokemp

 Autokemp Pohoda leží přímo u břehu rybníka /bývalé pískovny-možnost rybolovu/ nedaleko řeky Lužnice v obci Roudná . Obec Roudná se nachází v Jižních Čechách, 5 km severně od Soběslavi a 10km jižně od města Tábor, v  nadmořské výšce 400 metrů

 

Nabízíme  ubytování  pro jednotlivce, rodiny, kluby i firmy-  pro rekreaci, školení, srazy, a pod. ve 40ti dvoulůžkových pokojích, v  šestilůžkových chatách se sprchou, maringotkách, ve vlastních stanech nebo také pod širákem, což využívají hlavně vodáci, kteří to mají kousek k řece Lužnici.

Po dohodě je  možnost celosezónního pronájmu chatek , jednotlivých pokojů i stání pro karavan. Tento autokemp je ideálním místem pro odpočinek a načerpání nových sil, sportovní vyžití pro děti i dospělé. Také rybáři a houbaři si zde přijdou na své!  Restaurace přímo v kempu.

 

KAPACITA UBYTOVÁNÍ  

PROSTOR PRO STANY

            cca 80 míst

KARAVANY

           28 x el. přípojka

7x CHATA GIZELA 6L - SPRCH.KOUT 

           ložnice : 2 palandy=4 lůžka, obývák 2 válendy,

               kuchyňský kout: el.dvouvařič, rychlovarná konvice

                lednička, základní nádobí

                WC, sprchový kout-teplá voda.

2x CHATA GIZELA 4L

           ložnice : 2 válendy, obývák 2 válendy,

               kuchyňský kout: el.dvouvařič, rychlovarná konvice

                lednička, základní nádobí

                WC, umyvadlo - studená voda

11x CHATKA : 4 samostatné pokoje 2L s vlastním vchodem

            2x válenda, stůl, 2 židle, skříň

8x BUŇKA, 2x MARINGOTKA

     2x palanda=4 lůžka, stůl,židle,skříň,lednice
 
 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD ATC

 

Provozní řád – ubytovací podmínky

Autokemp (ATC) POHODA

Roudná 260

1.Provozovatel ATC : Jan Zábal, Nádražní 162,25065 Líbeznice,IČ:10221221

ATC je v provozu  od :30.4. do 15.10. v roce.

2.Pobyt v ATC se řídí tímto Provozním řádem, který je pro všechny návštěvníky závazný.

3.Při příjezdu/příchodu do areálu ATC, resp. neprodleně po něm jsou návštěvníci povinni ohlásit svoji přítomnost správci kempu.. Zde dostanou potřebné informace a další náležitosti k pobytu.

4.Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 14.°° hod v 1.den pobytu. Host je povinen opustit ubytovací jednotku nebo prostor pro stany a karavany nejpozději v den skončení pobytu do 11:00 hodin. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den

5.Všichni ubytovaní a podnájemci jsou povinní dbát na pořádek a čistotu v okolí svého pobytu, ubytovaní v chatkách ,buňkách a maringotkách (ubytovacích jednotkách) jsou povinni používat povlečení a to buď vlastní, nebo zapůjčené za poplatek určený platným ceníkem. Všichni ubytovaní jsou povinni před odjezdem uklidit bezprostřední okolí místa ubytování, ubytovací jednotku , svléci povlečení, pokud je zapůjčené odnést spolu s klíči do recepce správci, kterému toto předají a s tím případné další náležitosti.

6.Stanovou jednotku, karavan atd. je návštěvník povinen postavit na místě určeném správcem ATC.

7.Motorové vozidlo zaparkujte na bezplatném parkovišti tak, aby nebránilo příjezdu dalším vozidlům a nerušilo odpočinek ostatních návštěvníků. Je povoleno stát s motorovým dopravním prostředkem přímo u stanů, karavanů, chatek maximálně na 1 hodinu příjezdový / odjezdový den, pokud není za vozidlo zaplaceno parkovné dle platného ceníku.

8.Užívání ATC je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

9.Pohybem (za použití auta, motocyklu, kola apod.)v ATC návštěvník ,či ubytovaný nesmí ohrozit bezpečí jiného návštěvníka či ubytovaného.

10.Pokud návštěvník chce pobyt v ATC přerušit, může žádat o vrácení zaplacené částky za další dny pobytu pouze v případě prokázaného onemocnění nebo při mimořádných událostech v rodině.

Z vrácené částky bude odečteno 30% jako storno poplatek. Pokud bude zjištěno, že návštěvník je ubytován v ATC bez zaplacení poplatku, je povinen poplatek za celou dobu pobytu doplatit a poté bude správcem z ATC vykázán.

11.Pokud návštěvník přivezl s sebou domácí zvíře, je povinen o této skutečnosti informovat správce ATC hned při příjezdu. Za pobyt zvířete zaplatí příslušný poplatek, ve výši dané ceníkem . Na vyžádání správce ATC je návštěvník povinen předložit očkovací průkaz zvířete (kočka, pes) s vyznačením platného očkování . Pokud návštěvník pobyt zvířete při příjezdu zatají, je povinen po zjištění této skutečnosti doplatit sazbu dle ceníku za celý pobyt zvířete v ATC. Zvířata se mohou po ATC pohybovat pouze na vodítku.  Při znečištění prostoru ATC výkaly zvířete, je majitel zvířete povinen tyto ihned odklidit. Tato ustanovení se vztahují na všechna zvířata v ATC se nacházející, i když se jedná o zvířata návštěvníků v ATC neubytovaných.

12.Každý návštěvník je povinen v kempu udržovat čistotu a pořádek. Zodpovídá za pořádek a čistotu kolem své ubytovací jednotky,stanu nebo přívěsu a motorového vozidla. Veškeré odpady musí návštěvník ukládat do nádob na odpad, stojících na vymezených místech. Oheň je možno rozdělávat pouze na již vytvořených ohništích.Návštěvník musí s ohněm zacházet s maximální opatrností a ten z návštěvníků, který oheň rozdělal, zodpovídá za jeho dokonalé uhašení.

13.Návštěvníci jsou povinni se chovat tak, aby svým chováním neobtěžovali ostatní návštěvníky ATC. V době od 22 hodin do 6 hodin platí v ATC režim nočního klidu. Výjimkou jsou kulturní akce nahlášeny a schváleny obcí Roudná

14.Za nezletilé děti zodpovídají v areálu ATC, jejich rodiče nebo osoby kterým byly děti při pobytu svěřeny. .

15.Bez písemného souhlasu správce ATC nesmí návštěvník kempu provádět terénní úpravy, budovat opěry, schody, přístřešky či jiné pomocné stavby, ani vysazovat dřeviny, umisťovat další předměty a zařízení a jinak zasahovat do stávajícího zařízení.

16.Provozovatel ATC nezodpovídá za ztrátu nebo poškození žádného majetku, který byl do ATC vnesen návštěvníky, pokud je nezavinil provozovatel ATC. Nezodpovídá ani za újmu na zdraví nebo úraz návštěvníků, pokud nebyla způsobena pracovníky ATC. V žádném případě nezodpovídá ve shora uvedených případech za škody vzniklé živelnými událostmi.

17.Při připojování karavanů nebo stanů na elektrickou přípojku je jejich majitel zodpovědný za zabezpečení připojovacího kabelu od zásuvky (el.přípojky) ke spotřebiči. Nesmí tímto připojovacím kabelem ohrožovat ostatní rekreanty. Je zodpovědný za dodržování následujících bezpečnostních opatření:Karavan, stan nebo ostatní rekreační zařízení nesmí být napájeno z elektrické přípojky (zásuvky) vzdálené více než 20 m od místa připojení -§ 132, § 3 ZP s přihlédnutím k čl. 3.2.1 ČSN 3 2007-7-708.Pokud jsou přívody pro stany, karavany a ostatní rekreační zařízení položeny volně na zemi, musí být zajištěny proti nebezpečí mechanického poškození dle § 196 odst. 1 vyhl. 48/82 Sb., § 3509, 3510 ČSN 340350

V Roudné dne 1.1.2015                                                                          provozovatel Jan Zábal

Kontaktujte nás