Kontakt

správce kempu: +420 608 307 724

  Jan Zábal      (foto: archiv)

                               IČ: 10221221

                        ČÚ: 670100-2210497851/6210 
 

  rezervace  : pohodaroudna@seznam.cz     

   Dana Zábalová  (foto: archiv)

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

GDPR informační memorandum

Firma: Jan Zábal- Autokemp Pohoda, se sídlem Roudná 260, 392 01 Soběslav, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto firmou, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

Účely zpracování osobních údajů

Firma: Jan Zábal-Autokemp Pohoda, zpracovává osobní údaje klientů za těmito stanovenými účely
zpracování osobních údajů:

  • plnění     smlouvy a poskytování služeb

  • účetní a daňové účely

  • vymáhání  pohledávek

  • splnění  právní povinnosti (evidence místních poplatků)

  • ochrana  majetku a osob

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje
zpracováváme z důvodu splnění naší právní povinnosti vyplývající ze zákona
č. 565/1990 Sb
. o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu
cizinců, který
vyžaduje vést domovní knihu, do které ubytovatelé zapisují
osobní údaje svých zahraničních hostů.

Rozsah zpracovávaných osobních dat

Dle platné právní legislativy je povinností ubytovatele zpracovávat osobní údaje jak tuzemských
tak zahraničních hostů v tomto rozsahu:

jméno

příjmení

datum  narození

dobu ubytování

účel pobytu

adresu  místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

číslo  občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby

Zdroje osobních údajů

Firma: Jan Zábal-Autokemp Pohoda, získává osobní údaje od subjektů údajů v rámci jednání o
uzavření smlouvy o ubytování.

Emailová korespondence

Jan Zábal - Autokemp Pohoda zpracovává osobní údaje také v souvislosti s e-mailovou korespondencí vedenou se zákazníky. Účelem této korespondence je

zejména uzavření konkrétní smlouvy o ubytování, nebo její zrušení; jde zejména o sjednání parametrů smlouvy jako rezervace, změna či zrušení termínů pobytů.

Délka uchovávání osobních údajů

Evidenční knihu v souladu s platnou legislativou uchováváme po dobu 6 let od
provedení posledního zápisu.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být
pro zajištění výše popsaných účelů vedle firmy: Jan Zábal- Autokemp Pohoda na
základě zákonné žádosti předány a zpracovávány třetími subjekty, které
disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Vaše práva

Máte následující práva vztahující se k vašim osobním údajům o vás zpracovávaných:

právo  na přístup k osobním údajům sdělení, které údaje zpracováváme, v jakém rozsahu,

 účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení

právo   na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné

právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování

právo  na omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dle obecnéhonařízení o ochraně osobních údajů článku 37 odst. 1 ,

nemá  Firma: Jan Zábal- Autokemp Pohoda povinnost
jmenovat pověřence.

!!! Vaše osobní údaje nezpracováváme pro marketingové účely !!!


                                                       

 

                          

                           

                                           

Kontaktujte nás